Pedagogika terapeutyczna, zwana nozopedagogiką, jest nauką szczegółową pedagogiki specjalnej, która z kolei stanowi jedną z nauk szczegółowych pedagogiki społecznej. Metodyka nauczania w szkole przyszpitalnej dotyczy nauczania i wychowania dzieci chorych oraz dotkniętych kalectwem. Jest szczegółową dyscypliną ortodydaktyki. Określa skuteczność stosowanych zasad, metod, środków, rozstrzygnięć organizacyjnych procesu dydaktyczno-wychowawczego i procesu uczenia się, hospitalizowanych uczniów.